นายรัฐกาล ประกอบกุล

วันที่หาย:26 มกราคม 2559

น.ส.วรกัญญา สำเภาทอง

วันที่หาย:3 มกราคม 2560

น.ส.เบญจวรรณ กัสญากร

วันที่หาย:26 กรกฎาคม 2560

นายมนัส แซ่ตั้ง

วันที่หาย:12 กันยายน 2560

นายปณิก กาญจนกูล

วันที่หาย:1 พฤศจิกายน 2559

นายศักดิ์ชัย จำปาวงษ์

วันที่หาย:10 ธันวาคม 2559

ส.อ.ยุทธการ อินทร์สวา

วันที่หาย:1 มิถุนายน 2559

น.ส.พอน เดือดขุนทด

วันที่หาย:3 มีนาคม 2559

น.ส.อารียา นวลดั้ว

วันที่หาย:7 พฤศจิกายน 2559

น.ส.สมภัสสร ยันตศาสตร์

วันที่หาย:16 ตุลาคม 2560

น.ส.สุริตา สนามเมือง

วันที่หาย:19 กันยายน 2560