น.ส.กฤศวีณ์รัศม์ พวงทอง

วันที่หาย:19 มกราคม 2560

น.ส.มณีรัตน์ งามโรจนวณิชย์

วันที่หาย:5 กุมภาพันธ์ 2561

น.ส.นัยน์ปพร สกุลชาวบางน้อย

วันที่หาย:18 พฤศจิกายน 2559

นางศุภรัตน์ อิทธิขจรกิจ

วันที่หาย:4 สิงหาคม 2560

นายอุดร ดาวแจ้ง

วันที่หาย:15 เมษายน 2559

นายวัชรพล มะโน

วันที่หาย:16 มกราคม 2559

น.ส.พัชรินทร์ ยิ้มแย้ม

วันที่หาย:5 พฤษภาคม 2560

ด.ญ.ภาวิณี แก้วอำไพ

วันที่หาย:24 เมษายน 2561

นายปฐมพงศ์ ปฐมรพีพงศ์

วันที่หาย:24 พฤศจิกายน 2560

น.ส.สุวณี ตรีรัตน์ตระกูล

วันที่หาย:15 เมษายน 2563

น.ส.อุสาห์ ลือวิชนะ

วันที่หาย:27 เมษายน 2560