นายวัชรพล มะโน

วันที่หาย:16 มกราคม 2559

นายภักดี มีฟัก

วันที่หาย:14 มกราคม 2560

น.ส.สุวณี ตรีรัตน์ตระกูล

วันที่หาย:15 เมษายน 2563

น.ส.นิลสุดา ตระการสัตยนุกุล

วันที่หาย:29 กรกฎาคม 2559

นางศุภรัตน์ อิทธิขจรกิจ

วันที่หาย:4 สิงหาคม 2560

นายสมพร เขตชมภู

วันที่หาย:1 เมษายน 2560

น.ส.นัยน์ปพร สกุลชาวบางน้อย

วันที่หาย:18 พฤศจิกายน 2559

นายเสริม สรรกซิกร

วันที่หาย:10 เมษายน 2561

ส.อ.ยุทธการ อินทร์สวา

วันที่หาย:1 มิถุนายน 2559

นายจำปี สีลาน

วันที่หาย:26 ตุลาคม 2559

นายอภิวัฒน์ เจ๊ะเต๊ะ

วันที่หาย:7 กรกฎาคม 2561