นางเจริญทิพย์ งามโรจนวณิชย์

วันที่หาย:5 กุมภาพันธ์ 2561

น.ส.โซฟี กุสวิเนสส์

วันที่หาย:16 มกราคม 2559

น.ส.ประภาพร คำภูแสน

วันที่หาย:21 ตุลาคม 2560

นายภักดี มีฟัก

วันที่หาย:14 มกราคม 2560

ส.อ.ยุทธการ อินทร์สวา

วันที่หาย:1 มิถุนายน 2559

นางคำกร ตันติชวโอชานนท์

วันที่หาย:1 กุมภาพันธ์ 2559

น.ส.ดวงกมล อภัยสันติพงษ์

วันที่หาย:8 กันยายน 2558

นายเมธา มณีเนตร

วันที่หาย:25 พฤศจิกายน 2558

น.ส.มณีรัตน์ งามโรจนวณิชย์

วันที่หาย:5 กุมภาพันธ์ 2561

นายเสริม สรรกซิกร

วันที่หาย:10 เมษายน 2561

นายประวิทย์ แย้มทิม

วันที่หาย:2 พฤษภาคม 2559