น.ส.นัยน์ปพร สกุลชาวบางน้อย

วันที่หาย:18 พฤศจิกายน 2559

นายประวิทย์ แย้มทิม

วันที่หาย:2 พฤษภาคม 2559

น.ส.โซฟี กุสวิเนสส์

วันที่หาย:16 มกราคม 2559

นางวิลดา กวนศักดิ์

วันที่หาย:6 กุมภาพันธ์ 2562

น.ส.วรกัญญา สำเภาทอง

วันที่หาย:3 มกราคม 2560

นายปณิก กาญจนกูล

วันที่หาย:1 พฤศจิกายน 2559

นายสัมพันธ์ ล้ำเสน่ห์

วันที่หาย:10 มีนาคม 2559

น.ส.มัตติกา ผลกาล

วันที่หาย:8 พฤศจิกายน 2560

นายอภิวัฒน์ เจ๊ะเต๊ะ

วันที่หาย:7 กรกฎาคม 2561

น.ส.สมภัสสร ยันตศาสตร์

วันที่หาย:16 ตุลาคม 2560

ส.อ.ยุทธการ อินทร์สวา

วันที่หาย:1 มิถุนายน 2559