นางเจริญทิพย์ งามโรจนวณิชย์

วันที่หาย:5 กุมภาพันธ์ 2561

ด.ญ.กุลณัฐ ยิ้มปรีดา

วันที่หาย:29 มีนาคม 2561

นายOd SAYAVONG

วันที่หาย:27 สิงหาคม 2562

นายอภิวัฒน์ เจ๊ะเต๊ะ

วันที่หาย:7 กรกฎาคม 2561

น.ส.เบญจวรรณ กัสญากร

วันที่หาย:26 กรกฎาคม 2560

น.ส.วิรมย์วสาธ์ วิรุณพันธุ์

วันที่หาย:16 ตุลาคม 2560

นายภักดี มีฟัก

วันที่หาย:14 มกราคม 2560

น.ส.โซฟี กุสวิเนสส์

วันที่หาย:16 มกราคม 2559

ด.ญ.ภาวิณี แก้วอำไพ

วันที่หาย:24 เมษายน 2561

นายสมพร เขตชมภู

วันที่หาย:1 เมษายน 2560

นางอุทุมมา มาพลับ

วันที่หาย:14 กันยายน 2560