น.ส.กฤศวีณ์รัศม์ พวงทอง

วันที่หาย:19 มกราคม 2560

นายภักดี มีฟัก

วันที่หาย:14 มกราคม 2560

นายจำปี สีลาน

วันที่หาย:26 ตุลาคม 2559

นางคำกร ตันติชวโอชานนท์

วันที่หาย:1 กุมภาพันธ์ 2559

นางศุภรัตน์ อิทธิขจรกิจ

วันที่หาย:4 สิงหาคม 2560

น.ส.วรกัญญา สำเภาทอง

วันที่หาย:3 มกราคม 2560

น.ส.มณีรัตน์ งามโรจนวณิชย์

วันที่หาย:5 กุมภาพันธ์ 2561

นายสัมพันธ์ ล้ำเสน่ห์

วันที่หาย:10 มีนาคม 2559

นายรัฐกาล ประกอบกุล

วันที่หาย:26 มกราคม 2559

นายฉลวย มุขประดับ

วันที่หาย:2 พฤษภาคม 2560

นายประวิทย์ แย้มทิม

วันที่หาย:2 พฤษภาคม 2559