น.ส.พอน เดือดขุนทด

วันที่หาย:3 มีนาคม 2559

นายหล่อ มีณรงค์

วันที่หาย:26 มิถุนายน 2559

ด.ญ.นิศาชล มาประชุม

วันที่หาย:11 กันยายน 2558

น.ส.อุสาห์ ลือวิชนะ

วันที่หาย:27 เมษายน 2560

น.ส.มณีรัตน์ งามโรจนวณิชย์

วันที่หาย:5 กุมภาพันธ์ 2561

น.ส.พัชรินทร์ ยิ้มแย้ม

วันที่หาย:5 พฤษภาคม 2560

น.ส.ประภาพร คำภูแสน

วันที่หาย:21 ตุลาคม 2560

นายภักดี มีฟัก

วันที่หาย:14 มกราคม 2560

น.ส.อารียา นวลดั้ว

วันที่หาย:7 พฤศจิกายน 2559

ส.อ.ยุทธการ อินทร์สวา

วันที่หาย:1 มิถุนายน 2559

นางเจริญทิพย์ งามโรจนวณิชย์

วันที่หาย:5 กุมภาพันธ์ 2561