น.ส.มัตติกา ผลกาล

วันที่หาย:8 พฤศจิกายน 2560

น.ส.มณีรัตน์ งามโรจนวณิชย์

วันที่หาย:5 กุมภาพันธ์ 2561

นางคำกร ตันติชวโอชานนท์

วันที่หาย:1 กุมภาพันธ์ 2559

นายซุ จันทราปรีชากุล

วันที่หาย:29 พฤษภาคม 2560

นายจำปี สีลาน

วันที่หาย:26 ตุลาคม 2559

น.ส.นัยน์ปพร สกุลชาวบางน้อย

วันที่หาย:18 พฤศจิกายน 2559

น.ส.สุริตา สนามเมือง

วันที่หาย:19 กันยายน 2560

นายปฐมพงศ์ ปฐมรพีพงศ์

วันที่หาย:24 พฤศจิกายน 2560

น.ส.เบญจวรรณ กัสญากร

วันที่หาย:26 กรกฎาคม 2560

น.ส.ปรียนิตย์ ตรงต่อศักดิ์

วันที่หาย:26 กรกฎาคม 2561

น.ส.อารียา นวลดั้ว

วันที่หาย:7 พฤศจิกายน 2559