น.ส.โซฟี กุสวิเนสส์

วันที่หาย:16 มกราคม 2559

นายศักดิ์ชัย จำปาวงษ์

วันที่หาย:10 ธันวาคม 2559

นายหล่อ มีณรงค์

วันที่หาย:26 มิถุนายน 2559

นางศุภรัตน์ อิทธิขจรกิจ

วันที่หาย:4 สิงหาคม 2560

ด.ญ.ภาวิณี แก้วอำไพ

วันที่หาย:24 เมษายน 2561

นายอุดร ดาวแจ้ง

วันที่หาย:15 เมษายน 2559

น.ส.กัญชรี เสริบุตร

วันที่หาย:18 เมษายน 2561

นายมนัส แซ่ตั้ง

วันที่หาย:12 กันยายน 2560

น.ส.พัชรินทร์ ยิ้มแย้ม

วันที่หาย:5 พฤษภาคม 2560

น.ส.วรกัญญา สำเภาทอง

วันที่หาย:3 มกราคม 2560

นางคำกร ตันติชวโอชานนท์

วันที่หาย:1 กุมภาพันธ์ 2559