นายสัมพันธ์ ล้ำเสน่ห์

วันที่หาย:10 มีนาคม 2559

น.ส.อุสาห์ ลือวิชนะ

วันที่หาย:27 เมษายน 2560

นายวันชาติ อภินันท์รัตนกุล

วันที่หาย:17 เมษายน 2562

นายประวิทย์ แย้มทิม

วันที่หาย:2 พฤษภาคม 2559

นางเจริญทิพย์ งามโรจนวณิชย์

วันที่หาย:5 กุมภาพันธ์ 2561

นายต่อศักดิ์ พิมพ์แตร

วันที่หาย:24 มีนาคม 2560

นายมนัส แซ่ตั้ง

วันที่หาย:12 กันยายน 2560

น.ส.พัชราภรณ์ โรจน์นวกร

วันที่หาย:11 กรกฎาคม 2560

น.ส.วรกัญญา สำเภาทอง

วันที่หาย:3 มกราคม 2560

นายเสริม สรรกซิกร

วันที่หาย:10 เมษายน 2561

น.ส.นิลสุดา ตระการสัตยนุกุล

วันที่หาย:29 กรกฎาคม 2559